آخرین اخبـــــــــــــــــــــــار

تمامی خبرها

۲۳۹

کل دانشجویان

۲۳۹

ملیت های در حال تحصیل

۲۳۹

اعضای هیات علمی

۲۳۹

دانش آموختگان

۲۳۹

کل دانشجویان

۲۳۹

ملیت های در حال تحصیل

۲۳۹

اعضای هیات علمی

۲۳۹

دانش آموختگان

درباره  دانشــــــــکده علوم و تحقیقات اسلامی 

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون ٥ گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

تــــور مجــــــــــــــازی دانشکده

مشاهده محیط دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت سه بعدی